Archive | lipanj 13th, 2016

13 lipanj 2016 ~ 0 Comments

HRVATSKO OKUPLJANJE za spas i oporavak naroda

Došlo je presudno vrijeme, u kojemu hrvatski narod treba početi sam odlučivati o svojoj budućnosti! Hrvatski narod treba još jednom uskratiti povjerenje dano tuđim vlastima te spriječiti daljinsko upravljanje hrvatskom zemljom i državom!

I. Naš narod propada, bježi iz svojega povijesnog prostora i rasipa se Europom i diljem svijeta, jer se hrvatska država za nj ne stara. Hrvatska država se brine za materijalne pro-bitke domaćih kapitalista te za političke probitke nenarodne i nadnarodne Europske unije, koja služi svjetskom tržištu i svjetskom kapitalu. U stanju u kakvom se zatekao hrvatski narod nalaze se brojni mali i veliki narodi Europe i svijeta.

II. Hrvatski narod mora svoju mukotrpno obnovljenu i teško obranjenu državu hitno preobraziti u svoje sredstvo, jer on nema drugo sredstvo zaštite, razvitka i stvaranja skupne dobrobiti.

III. Za pretvaranje svoje države u sredstvo vođenja vlastite politike narod treba osvojiti svoju državu, vođenje koje je bio olako prepustio domaćim neprijateljima, svojim politič-kim strankama i euroatlantskim silama, koje se ne brinu ni za jedan narod.

IV. Hrvatske političke stranke, na kojima je trebao počivati hrvatski politički sustav te koje su trebale biti mjesta određivanja, usklađivanja i provođenja skupne politike naroda dijelom su potpuno propale, a dijelom su se same učinile neizdašnima za provođenje ne samo narodne, nego i bilo kakve ili bilo čije politike.
To se dogodilo zato, što su političke stranke politiku preuzimale od tuđih sila i domaćih kapitalista te je nametale narodu. Stoga je i došlo do sloma hrvatske politike i do pro-padanja naroda, koji će i nadalje propadati, ako ne bude sam vodio svoju politiku. Hrvati kao ni mnogi drugi narodi više ne vjeruju svojim političkim strankama.

V. Hrvatski narod se našao u presudnim životnim okolnostima, u kojima mora sadašnje prepuštanje svoje političke volje hrvatskim političkim strankama zamijeniti okupljanjem u pokret za preuzimanje narodne politike iz ruku izdajničkih stranaka, koje služe probitcima svjetskog tržišta, kapitala i kapitalista.

VI. Prijeki posao nove vlasti, koja neće pripadati ni starim strankama ni novom pokretu, nego samo narodu, je omogućiti rast hrvatskog gospodarstva, koji jedini može jamčiti pri-rodan prirast pučanstva te koji može zaustaviti iseljenje i raspršenje sadašnjega hrvatskog pučanstva.
Narod mora hitno zaustaviti predaju narodnog blaga, sustava infrastrukture i proizvo-dnih kapaciteta te istovremeno početi rabiti svoj mrtvi kapital, voditi narodnu monetarnu politiku i nakupljati suvremenu tehnologiju.

VII. Nove narodne vlasti moraju osposobiti obrazovni i medijski sustav za širenje i produbljivanje znanja o Životu te za razumijevanje djelovanja društvenih sila. To bi ljudima pomoglo da se okane liberalističke ideologije potrošaštva i međusobnog nadmetanja te da prihvate ideju životnog, narodnog zajedništva.
Vlasti trebaju stvoriti mogućnost stjecanja uporabljivog znanja te mogućnost nakupljanja i uporabe suvremene tehnologije i poslovnih vještina.
Ljudima također treba pružiti znanje za pronicanje u političko i medijsko ispredanje priča koje nemaju oslonac u stvarnosti te ponuditi znanje, koje je potrebno za stvaranje čvrstog životnog stava, koji će ljudima jamčiti životnu otpornost i unutarnje zdravlje.

VIII. Hrvatsko okupljanje i pokret naroda koji vodi njegovu okupljanju izviru iz prijeke pot-rebe i želje naroda za opstankom. Pokret dolazi iz naroda, a predvodnici pokreta i okup-ljanja se pridružuju pokretu. Oni samo usmjeruju njegovo djelovanje jasnom idejom, koju ponude narodu i koju narod prihvati. Pokret ne stvaraju pojedinci, nego potrebe naroda.
Temeljne svrhe Hrvatskog okupljanja su (1) izbavljenje krajnje uznemirenoga i duboko zabrinutoga hrvatskog naroda iz domaćeg političkoga te iz svjetskoga političkog, gospo-darskog, sigurnosnog i idejnog meteža; te (2) pretvaranje hrvatske tržišne države kapitala u narodnu državu. Hrvatski narod se mora oporaviti, množiti i razvijati te mora ostati na svojemu povijesnom prostoru, a ne na njemu sahnuti ili se iz njega iseljavati.
Hrvatskoj je potreban nov pristup uređenju društvenih odnosa, koji neće biti pod nad-zorom kapitala, ideologije ili vojne sile, nego pod nadzorom politike kao sredstva vođenja narodnih poslova. U Hrvatskom okupljanju nema mjesta povijesnim i suvremenim, svjetov-nim i vjerskim ideologijama, koje su uvijek utemeljene na ispredenim pričama ili na mito-vima, a ne na stvarnosti.
Hrvatskom okupljanju za spas i oporavak naroda može pomoći i Crkva kao ustanova i to samo djelovanjem u skladu s izvornim zasadama Isusa iz Nazareta, koje oživljuje papa Franjo i koje su bile sračunate na stvaranje društvene dinamike mimo utjecaja i nastojanja tuđih državnih vlasti.
Hrvatsko okupljanje ide za uspostavom vlasti, koja će biti zauzeta samo brigom za narod, koji ima prijeku potrebu opstanka i potrebu ostanka na svojoj zemlji. Narodna se vlast ne može i ne smije povoditi za ideologijama koje razdvajaju ljude, nego mora biti vođena idejom okupljanja svih ljudi, koji su se našli na hrvatskom povijesnom prostoru, kako bi se na tom prostoru stvorilo životno zajedništvo, koje jamči dobru dogradnju životnog prostora. Život i opstanak naroda ovise o stanju životnog prostora koji narodi za sebe izgrade.

IX. Neovisni i samostalni izborni kandidati Hrvatskog okupljanja ne mogu se pri izboru u predstavnička tijela pouzdati u uvrštenje u stranačke izborne popise. Oni mogu biti izab-rani, samo ako nesebično predvode mjesne pokrete za osvajanje mjesne ili državne vlasti za svoje pučanstvo. Kandidati su sami odgovorni za svoj izbor. Oni trebaju privlačiti glasače, a ne im se nametati i moraju stalno imati u umu, da vlast pripada samo narodu, koji mora ravnati svojom budućnošću.

Hrvatski narod je na ozbiljnoj, presudnoj i egzistencijalnoj prekretnici u svijetu, u kojemu je cijela vrsta Homo sapiens našla u civilizacijskom previranju! Nitko se ne smije igrati budućnošću naroda ni njome eksperimentirati! Oslanjanje na narodno zajedništvo je jedino jamstvo uspjeha politike, koja proizlazi iz volje naroda! Politiku u sadašnjem vremenu umjesto političkih stranaka trebaju i mogu proizvoditi i voditi samo općenarodni pokreti!

Continue Reading